Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Dział Jakości Kształcenia

Dział Jakości Kształcenia (DJK)

został powołany do istnienia przez Rektora jednostka ogólnouczelniana. Jego zadanie zostało określone jako wsparcie Rektora w nadzorze nad sprawnym funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) i realizacji działań projakościowych. Dział Jakości Kształcenia podlega bezpośrednio Rektorowi WSNS.

Zakres obowiązków Działu Jakości Kształcenia obejmuje m.in. :

 1. koordynowanie działań realizowanych w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia WSZJK;
 2. opracowywanie narzędzi do realizacji badań i oceny jakości kształcenia;
 3. przygotowanie i realizację badań służących pomiarowi jakości kształcenia;
 4. gromadzenie dokumentacji związanej z WSZJK;
 5. rozpowszechnianie informacji dotyczących zagadnień związanych z jakością kształcenia;
 6. wsparcie Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia/Wydziałowych Komisji ds. Programowych i Jakości Kształcenia w zakresie planowania i wdrażania działań w ramach WSZJK;
 7. bieżącą obsługę administracyjną związaną z wdrażaniem Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia;
 8. formalne koordynowanie przygotowań do akredytacji PKA;
 9. przygotowywanie wniosków o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia;
 10. realizację lub koordynowanie innych działań realizowanych w ramach WSZJK zleconych przez Rektora;
 11. przedstawianie Rektorowi corocznych sprawozdań z zakresu podejmowanych przez DJK działań i projektów służących podnoszeniu jakości kształcenia.

Zadania realizowane przez Dział Jakości Kształcenia (DJK)

 1. Ocena jakości zajęć dydaktycznych i pracy nauczycieli akademickich dokonywana przez studentów (tzw.”ankietyzacja”) pobierz
 2. Ocena dostosowania bazy dydaktycznej do potrzeb procesu kształcenia, obsługi administracyjnej, wsparcia dla studentów oraz organizacji procesu kształcenia pobierz
 3. Weryfikacja jakości prac dyplomowych pobierz
 4. Określenie efektów uczenia się, monitorowanie i weryfikacja osiąganych przez studentów efektów uczenia się. pobierz
 5. Śledzenie losów zawodowych absolwentów i zasady monitorowania rynku pracy pobierz

Wzory dookumentów

Sylabusy - kosmetologia