Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Publikacje ANSiM

Zeszyty naukowe WSNS

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie ukazują się od 2014 r. i mają na celu upowszechnianie oraz popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego z zakresu nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, jak również dyscyplin pokrewnych. Zeszyty Naukowe WSNS są czasopismem otwartym, w którym prace mogą publikować zarówno pracownicy Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie, jak i autorzy zewnętrzni. Zeszyty Naukowe WSNS ukazują się raz w roku. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana. Nr ISSN czasopisma to 2450-0550.

Organami kolegialnymi czasopisma są Rada Naukowa oraz Komitet Redakcyjny, w skład których wchodzą przedstawiciele uczelni krajowych i zagranicznych.

Rada Naukowa:

 • Józef Baniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Pavol Dancák (Prešovská Univerzita v Prešove)
 • Andrzej Kasperek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Paweł Prüfer (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
 • Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Cyprian Rogowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
 • Egon Spiegel (Universität Vechta)
 • Ondrej Štefaňak (Univerzita Konštantína v Nitre)
 • Henryk Szymusiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • Tomasz Tomaszewski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • Irena Wrońska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • Stanisław Zięba (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Wioletta Żukiewicz-Sobczak (Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)

Komitet Redakcyjny:

 • Dorota Krasowska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • Janusz Mariański (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie)
 • Marlena Matysek-Nawrocka (sekretarz redakcji – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie)
 • Wojciech Świątkiewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Mariusz Zemło (redaktor naczelny – Uniwersytet w Białymstoku)
 • Emilia Żerel (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie)

Zasady publikacji prac:

W czasopiśmie publikowane są prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne, listy do Redakcji, recenzje, a także komunikaty. Prace nadsyłane do Redakcji są recenzowane. Artykuły do publikacji powinny być napisane w języku polskim, przy czym wymagane jest podanie tytułu artykułu, streszczenia oraz słów kluczowych także w języku angielskim. Streszczenie w języku polskim i angielskim nie powinno przekraczać 250 słów. Dla każdej pracy należy przygotować od 3 do 5 słów kluczowych.

Tekst prac oryginalnych powinien być podzielony na: wprowadzenie, cel pracy, materiał i metody, wyniki i ich omówienie oraz wnioski. Prace, które opisują przypadki kliniczne powinny być podzielone na: wprowadzenie, cel pracy, opis przypadku, wnioski. Objętość prac oryginalnych i poglądowych nie powinna przekraczać 20 stron (jedna strona – 1800 znaków), kazuistycznych 10 stron (łącznie z piśmiennictwem, rycinami, tabelami oraz streszczeniami). Plik z artykułem nie powinien zawierać żadnych informacji pozwalających na identyfikację autora pracy.

Wykresy oraz tabele należy przygotować w oddzielnych plikach. Autorzy wykorzystujący materiały pochodzące z innych źródeł powinni uzyskać zgodę na ich wykorzystanie od autorów pracy lub od wydawnictwa, w którym się one ukazały, a w podpisie zaznaczyć ich pochodzenie. Podpisy pod materiałami ilustracyjnymi powinny być przesłane w języku polskim.

Redakcja decyduje, które z artykułów zostają przyjęte do publikacji oraz zastrzega sobie prawo poprawienia błędów stylistycznych oraz dokonywania koniecznych skrótów bez porozumienia z autorem.

Informujemy, że tzw. guest autorship, czyli umieszczenie jako autora pracy osoby, która nie brała udziału w jej przygotowywaniu bądź której udział był minimalny oraz tzw. ghostwriting, czyli niezamieszczenie jako współautora lub w podziękowaniu osoby, której udział w powstaniu pracy był znaczący, są przejawami nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane.

Tekst do publikacji należy przesłać do sekretarza redakcji na adres poczty elektronicznej: wraz z zeskanowanym „Oświadczeniem autora pracy” lub na płycie CD pocztą tradycyjną na adres: Redakcja Zeszytów Naukowych WSNS, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin.

Wymogi edytorskie

Artykuł należy pisać w edytorze tekstu w formacie otwartym (*.rtf lub *.doc).

Czcionka: generalnie 12 pkt (za wyjątkiem różnych tytułów rozdziałów, podrozdziałów) Times New Roman, styl czcionki – normalny. Imię i nazwisko autora: czcionka Times New Roman rozmiar 12 pkt, tekst wyjustowany. Wiersz niżej, stopień naukowy, nazwa jednostki, adres jednostki, czcionka normalna.

Tytuł artykułu w języku polskim i angielskim: czcionka Times New Roman rozmiar 14 pkt, tekst wyśrodkowany. Streszczenie w języku polskim i angielskim: czcionka Times New Roman rozmiar 10 pkt, tekst wyjustowany, maksymalnie do 250 słów.

Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim: od 3 do 5 słów kluczowych.

Cytowania w tekście: cytowaną pozycję należy podać w tekście w nawiasie ( ), na końcu zdania lub akapitu. Podaje się w nawiasie nazwisko autora, rok, numer strony. Przykład: (Kowalski, 2008: s. 35).

Spis bibliografii (literatury): jest to spis wykorzystanych źródeł i opracowań, do których autor pracy odwołuje się w tekście pracy. W spisie bibliografii autorów należy podać w kolejności alfabetycznej.

Opis pozycji bibliograficznych w spisie:

Przykład cytowania książki:

Kiciński K. (1998), Orientacje moralne. Próba typologii, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Przykład cytowania rozdziału w książce:

Mazurek F.J. (2008), Myśl przewodnia nauczania Jana Pawła II, w: Służba prawdzie, wolności i życiu. Refleksje nad myślą społeczną Jana Pawła II, red. E. Albińska, S. Fel, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 21-36.

Przykład cytowania artykułu z czasopisma:

Wybieralska K. (2014), Determinanty stosowania witaminowo-mineralnych suplementów diety oraz napojów funkcjonalnych przez wybrane grupy konsumentów, Problemy Higieny i Epidemiologii, nr 1, s. 70-74.

Przykład cytowania artykułu z zasobów internetowych:

Będę mamą (2014), Art of Beauty. Dostępny pod adresem: http://artofbeauty.com.pl/kosme-tyka/artykul/bede-mama, [dostęp 05.02.2015].

Lista aktualnych recenzentów (2016-2018):

 • Grzegorz Adamczyk
 • Krystyna Chałas
 • Barbara Cieślińska
 • Andrzej Dakowicz
 • Jacek Łapiński
 • Zbigniew Marzec
 • Halina Mielicka–Pawłowska
 • Beata A. Orłowska
 • Wiesław T. Popławski
 • Cyprian Rogowski
 • Marek Rutkowski
 • Adam Szafrański
 • Wioletta Szymczak
 • Ryszard Szyszka
 • Małgorzata Tokarska-Rodak
 • Wioletta Żukiewicz-Sobczak

Formularz recenzji pracy – do pobrania

Oświadczenie autora/autorów pracy - do pobrania

Kontakt w sprawie publikacji prac:

Nasze pozostałe publikacje:

ks. prof. dr hab. Janusz Mariański - SOCJOLOGIA RELIGII I SOCJOLOGIA MORALNOŚCI. KWESTIONARIUSZE ANKIET I WYWIADÓW Ksiazka Mariańskiego

ks. prof. dr hab. Janusz Mariański - PRACA LUDZKA JAKO WARTOŚĆ MORALNA. SZKICE ZE SPOŁECZNEGO NAUCZANIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO Ksiazka Mariańskiego

ks. prof. dr hab. Janusz Mariański - AFORYZMY, MYŚLI, SENTENCJE, I REFLEKSJE SOCJOLOGICZNE AFORYZMY MYŚLI SENTENCJE I REFLEKSJE SOCJOLOGICZNE - Janusz Mariański

ks. prof. dr hab. Janusz Mariański - Peter Ludwik Berger - przejście od teorii sekularyzacji do desekuaryzacji Peter Ludwik Berger - przejście od teorii sekularyzacji do desekuaryzacji - Janusz Mariański

ks. prof. dr hab. Janusz Mariański - SCENARIUSZE PRZEMIAN RELIGIJNOŚCI I KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W SPOŁECZEŃSTWIE POLSKIMSCENARIUSZE PRZEMIAN RELIGIJNOŚCI I KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W SPOŁECZEŃSTWIE POLSKIM - Janusz Mariański

ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba - Informacyjny wymiar wszechświata, życia i człowieka Ksiazka Zięby Ksiazka Zięby

ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba - Przyroda procesem ewolucji i informacjiKsiazka Zięby Przyroda procesem ewolucji i informacji Ksiazka Zięby Przyroda procesem ewolucji i informacji

Zeszyty Naukowe WSNS Nr 1(9)/2020
Pierwsza strona publikacji 2020
 • Stanisław Zięba, Wokół katastrofy ekologicznej. Concerning an ecological catastrophy
 • Mariusz Konieczny, Od hominizacji człowieka do humanizacji świata. From the hominization to the humanization of the world
 • Grzegorz Adamczyk, Marcin Jarek, Autonomia czy współzależność? Religijność a typy moralności młodzieży z Diecezji Tarnowskiej. Autonomy or Co-occurrence? Religiousness and Moral Types of Youth from Tarnowska Diocese
 • Janusz Mariański, Indywidualne i społeczne sytuacje zagrażające godności ludzkiej – analiza teoretyczno-empiryczna. Individual and Social Situations Threatening Human Dignity. An Empirical and Theoretical Analysis
 • Paweł Prüfer, Edukacja domowa – analogia czy alternatywa względem edukacji szkolnej? Teoretyczna refleksja socjologiczna, Home education – an analogy or an alternative to school education? Theoretical sociological reflection
 • Marian Zdzisław Stepulak, Osoby konsekrowane i specyfika ich działalności. społecznej i kulturowej. Consecrated persons and specificity of their social and cultural activities
 • Katarzyna Małysz, Akty mowy jawne i ukryte w scenariuszu „Dekalogu IX” Krzysztofa Kieślowskiego. Visible and hidden acts of speech in the script of Krzysztof Kieslowski’s „Decalogue IX”
 • Sylwia Kowalska-Myśliwiecka, Refleksje o dyktaturze ciała w kontekście uwarunkowań społeczo-kulturowych. Thoughts on the dictatorship of the body in the context of socio-cultural conditions
 • Bernadeta Piszczygłowa, Postępowania konkursowe w podmiotach leczniczych – wyzwania formalnoprawne i aksjonormatywne ze względu na zasady czy działania pozorowane ze względu na okoliczności? Procedures of contest in healthcare entities – formal and legal challenges and axion-normative ones due to the rules or mock actions due to the circumstances?
 • Krystyna Szpak-Lipińska, Emilia Lipińska, Pojęcie etosu i jego istotne elementy – implikacje dla pielęgniarstwa. The concept of ethos and its important elements - implications for nursing
 • Waldemar Biaduń, Lamblia jelitowa Giardia lamblia jako patogen układu pokarmowego człowieka. Intestinal lamblia Giardia lamblia as a pathogen of the human digestive system
 • Dorota Gajowniczek-Ałasa, Waldemar Biaduń, Tłuszcze nasycone jako „ofiara” wojny margarynowej. Saturated fats as a „victim” of the margarine war
 • Marlena Matysek-Nawrocka, Łukasz Kucharski, Magdalena Kubiak, Ocena wiedzy personelu gabinetów stomatologicznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy Assessment of knowledge of medical personnel of dental offices on first aid
Zeszyty Naukowe WSNS Nr 1(8)/2019
Zeszyt Naukowy ANSiM
 • Laudacja na cześć laureatki Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” Rektora Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie dr Emilii Żerel
 • Laudacja z okazji wręczenia medalu "Zasłużony dla województwa lubelskiego” ks. prof. dr hab. Stanisławowi Ziębie z Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
 • Maciej Hułas, Prawa człowieka w Rerum novarum. Narratywna alternatywa wobec programu oświeceniowej nowoczesności. Human rights in Rerum novarum. A narrative alternative towards the program of modernity
 • Ondrej Štefaňak, Główne teorie socjologii religii oraz scenariusze przemian religijności młodzieży. Main theories of sociology of religion and scenarios for the transformation of youth religiosity
 • Janusz Mariański, Oczekiwanie zmian w doktrynie moralnej Kościoła katolickiego wśród maturzystów puławskich. Expectation of changes in the moral doctrine of the Catholic Church among Puławy High School Graduates
 • Mariusz Zemło, Jakość środowiska szkolnego w negatywnej odsłonie w ocenie uczniów białostockich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. The quality of the school environment in the assessment of primary and secondary school students from Bialystok
 • Monika Dorota Adamczyk, Potrzeby osób starszych wyzwaniem dla systemu opieki społecznej. The needs of older people - a challenge for the welfare system
 • Marian Zdzisław Stepulak, Aborcja i eutanazja jako problem etyczno – zawodowy w pracy psychologa. Abortion and euthanasia as an ethical and professional problem in the work of a psychologist
 • Wojciech Wieczorek, Wizerunek kobiety w horrorze. Ewolucja na przestrzeni historii gatunku. An image of a women in a horror movie. Evolution throughout the genre's history
 • Ewa Czekirda, Waldemar Biaduń, Błonnik pokarmowy i jego wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka. Dietary fiber and its effect on the functioning of the human body
 • Marlena Matysek-Nawrocka, Wiktoria Różyk, Zastosowanie komórek macierzystych w medycynie i kosmetologii. The use of stem cells in medicine and cosmetology
Zeszyty Naukowe WSNS Nr 1(7)/2018
Zeszyty Naukowe ANSiM 2018
 • Stanisław Zięba, Obraz przyrody kreowany przez ekologię. Nature’s picture created by ecology do pobrania
 • Józef Baniak, Religijna i społeczna rola księdza parafialnego oraz jej składniki w wyobrażeniach i ocenie młodzieży licealnej i akademickiej.Studium socjologiczne.
 • Religious and social role of the parish priest and its components in the imagination and evaluation of high school and academic youth. Sociological study
 • Paweł Prüfer, Osobliwości włoskiej myśli socjologicznej suplementujące wspólną wiedzę wychowawczą. Peculiarities of Italian sociology that supplement common educational knowledge
 • Janusz Mariański, Wartości prospołeczne i egoistyczne w świadomości maturzystów puławskich (1994-2009-2016). Pro-social and Egoistic Values in the Consciousness of Puławy Town Graduates (1994-2009-2016) do pobrania
 • Mariusz Zemło, Autorytet nauczyciela w środowisku szkolnym. Doświadczenie szkół ponadpodstawowych. Teacher's authority in the school environment. Experience of secondary schools do pobrania
 • Magdalena Dawidowicz, Cechy osobowości i kompetencje interpersonalne w przyjaźni i miłości. Aspekty profilaktyczne. Personality traits and interpersonal competences in friendship and love. Prophylactics’ aspects do pobrania
 • Katarzyna Małysz, Obraz ZSRR w polskich podręcznikach szkolnych do historii z okresu PRL. The image of the USSR in Polish school history textbooks concerning the PRL period
 • Alina Ukalisz–Kapała, Zjawisko eurosieroctwa – problem wciąż aktualny. Euro Orphanage – the still current problem do pobrania
 • Marlena Matysek-Nawrocka, Maria Bernat, Agnieszka Łagowska-Batyra, Agata Stachura, Peloidy w zabiegach medycznych i kosmetycznych. Peloids in medical and cosmetic procedures do pobrania
 • Agnieszka Łagowska-Batyra, Agata Stachura, Marlena Matysek-Nawrocka, Maria Bernat, Przewlekłe powikłania cukrzycy – etiopatogeneza, rokowanie, leczenie. Chronic complications of diabetes - etiopathogenesis, prognosis, treatment do pobrania
 • Andrzej Kot, Marlena Matysek-Nawrocka, Tomasz Mazur, Ocena aktywności fizycznej młodzieży licealnej w wieku 16-20 lat a zwyczaje żywieniowe. Assessment of physical activity and eating habits of secondary school students aged 16-20 years do pobrania
 • Marlena Matysek-Nawrocka, Marcin Wieczorski, Piotr Kieler, Zatrucie substancjami psychoaktywnymi u młodzieży – przyczyny i postępowanie przedszpitalne. Poisoning with psychoactive substances in adolescents - causes and prehospital proceedings do pobrania
Zeszyty Naukowe WSNS Nr 1(6)/2017
Zeszyty Naukowe ANSiM 2017
 • Mariusz Zemło, Moralność małżeńsko-rodzinna w opinii uczniów szkół ponadpodstawowych. Family and marriage morality in the opinion of secondary school students
 • Janusz Mariański, Postawy maturzystów puławskich wobec śmierci (1994-2016), Attitudes of High School Graduates to Death (1994-2016)
 • Emilia Żerel, Poczucie wartości siebie a zarządzanie sobą. A sense of self-worth and self-management
 • Urszula Tokarska, Wiedza pedagogiczna rodziców dotycząca współczesnych zagrożeń wychowawczych dziecka (w świetle badań empirycznych). Pedagogical knowledge of parents concerning modern threats educational of the child (in the light of scientific research)
 • Krzysztof Jurek, Upiory w polskiej kulturze ludowej. Ghouls in the Polish folk culture
 • Mariola Kowalczyk, Rytuał modlitwy na Światowych Dniach Młodzieży, Kraków 2016. Perspektywa socjologii wizualnej. The ritual of pray at World Youth Days, Krakow 2016, from the visual sociology perspective
 • Błażej Dyczewski, Młodzież i kampanie społeczne. Na przykładzie uczniów szkół ponadgimnazjalnych Lubelszczyzny. Young people and social campaigns. On the example of pupils of post-gymnasium schools in Lubelskie
 • Marlena Matysek-Nawrocka, Maria Bernat, Retinoidy – właściwości i zastosowanie we współczesnej medycynie oraz kosmetologii. Retinoids – properties and application in modern medicine and cosmetology
 • Agnieszka Łagowska-Batyra, Agata Stachura, Otyłość – epidemiologia, aspekty biologiczne i psychospołeczne. Obesity – epidemiology, biological and psychosocial aspects
 • Ewa Stamirowska-Krzaczek, Magdalena Domin, Stosowanie dermokosmetyków w pielęgnacji skóry wśród mieszkańców woj. lubelskiego. The use of dermocosmetics in skin care among residents of the province Lublin
 • Andrzej Kot, Marlena Matysek-Nawrocka, Tomasz Mazur, Zwyczaje żywieniowe młodzieży licealnej w wieku 16-20 lat z terenu miasta Lublin. Nutritional habits among secondary school youth aged 16-20 in Lublin, Poland
Zeszyty Naukowe WSNS Nr 1(5)/2016
Zeszyty Naukowe ANSiM 2016
 • Janusz Mariański, Godność ludzka w kontekście społecznym – szanse i zagrożenia Human Dignity in a Social Context – Opportunities and Threats
 • Urszula Tokarska, Kultura pedagogiczna współczesnej kobiety, żony i matki w świetle badań. The level of pedagogical knowledge of modern women, wife and mother
 • Halina Klepacz, Edyta Jamróz-Nowak, Dar losu - czas na relaks kobiety w XXI wieku A gift of fate - time to woman's relax in the XXI century
 • Weronika Polak-Jakuszko, Tajne nauczanie w Lublinie w latach 1939-1944. Secret teaching in Poland in years 1939-1944
 • Błażej Dyczewski, Rola dziadków w kształtowaniu świadomości ekologicznej młodzieży w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych. The importance of grandparents in shaping environmental awareness of young people in the opinion of middle school students
 • Krystian Joppek, Katarzyna Urtnowska, Przedmiotowość i stereotyp kobiecy w reklamie. Objectification and female stereotypes in advertising
 • Małgorzata Lesińska-Sawicka, Agnieszka Grochulska, Zachowania prewencyjne kobiet w ciąży. Studium porównawcze na przykładzie kobiet z Polski i Turcji. Preventative behaviours of pregnant women. A comparative study based on the examples of Polish and Turkish women
 • Agnieszka Grochulska, Małgorzata Lesińska-Sawicka, Psychologiczne konsekwencje i wsparcie społeczne kobiet po przebytym zawale mięśnia sercowego. Psychological consequences and social support for women following myocardial infraction
 • Marlena Matysek-Nawrocka, Maria Bernat, Błażej Dyczewski, Magdalena Kamińska, Ocena poziomu wiedzy pacjentów na temat zastosowania emolientów i humektantów w pielęgnacji i profilaktyce suchej skóry. Assessment of level of patients' knowledge on the use of emollients and humectants in the care and prevention of dry skin
 • Katarzyna Urtnowska, Krystian Joppek, Pielęgnacja skóry w okresie ciąży - fakty i mity - badanie świadomości kobiet. Skin care during pregnancy- facts and myths - analyzing awareness of women
 • Marlena Matysek-Nawrocka, Maria Bernat, Błażej Dyczewski, Agata Chmiel, Popularność suplementów diety wśród dorosłych Polaków. The popularity of dietary supplements among adult Poles
Zeszyty Naukowe WSNS Nr 1(4)/2015
Zeszyty Naukowe ANSiM 2015
 • Urszula Tokarska: Pedagogizacja seniorów w Uniwersytecie Trzeciego Wieku i w Klubach Seniorów w świetle badań
 • Barbara Szczęsna-Dyńska: Problemy społeczne starzejącego się społeczeństwa na obszarach wiejskich oraz możliwości ich niwelowania za pomocą Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (badania własne)
 • Joanna Ślązak: Arteterapia jako sposób na poprawę jakości życia osób starzejących się
 • Marcin Dyński: Niedostosowanie programu ośrodków sportowych oraz nieprawidłowe nawyki żywieniowe seniorów, jako czynniki prowadzące do rozwoju chorób cywilizacyjnych
 • Monika Turska: Zmiany skórne związane z procesem starzenia się działaniem promieni słonecznych
 • Małgorzata Druś: Społecznie i medycznie trudny klient w domu pomocy społecznej dla osób starszych przewlekle somatycznie chorych
 • Ewa Maria Łaskarzewska: (Nie)medialna starość? Wizerunek kobiet starzejących się prezentowany na łamach tygodnika „Wysokie Obcasy”
 • Krzysztof Jurek: Ludzie starzy i starość w świetle wybranych badań opinii społecznej
 • Waldemar Kosiba, Magdalena B. Kaziuk: Zaburzenia równowagi ciała u osób starszych z nadciśnieniem tętniczym
 • Martyna Babula: Wsparcie społeczne osób starszych
 • Monika Adamczyk: Subiektywny i obiektywny wymiar starości i starzenia się
 • Ewelina Dziaduch, Aleksandra Michalczyk, Agnieszka Budny, Marta ‎Dziaduch, Natalia Ścirka: Substancje antykarcynogenne i antyoksydanty występujące ‎naturalnie w produktach spożywczych - profilaktyka ‎antynowotworowa
 • Monika Turska: Najczęstsze choroby skóry występujące u osób w wieku podeszłym
 • Monika Turska, Jolanta Parada-Turska: Skórne zespoły paranowotworowe u osób w wieku podeszłym‎
 • Aleksandra Waszczuk, Natalia Ścirka, Aleksandra Skublewska, Agnieszka Budny, Andrzej Prystupa, Konrad Rejdak: Analiza kliniczno-demograficzna pacjentek zakwalifikowanych do terapii II rzutu stwardnienia rozsianego w Katedrze i Klinice Neurologii SPSK4 w Lublinie
 • Aleksandra Skublewska, Rafał Ziemiński, Natalia Ścirka, ‎Agnieszka Budny, Aleksandra Waszczuk, Andrzej ‎Prystupa, Patrycja Lachowska – Kotowska, Beata ‎Szczuka, Ewa Kurys-Denis, Grzegorz Dzida: Colitis ulcerosa – problemy diagnostyczno-teraupeutyczne u kobiet
 • Aleksandra Waszczuk, Aleksandra Skublewska, Natalia Ścirka, Agnieszka Budny, Rafał Ziemiński, Andrzej Prystupa, Patrycja Lachowska-Kotowska, Ewa Kurys-Denis, Grzegorz Dzida: Wodobrzusze jako pierwszy objaw rozsianego raka żołądka – opis przypadku 30-letniej kobiety
 • Natalia Ścirka, Agnieszka Budny, Aleksandra Skublewska, Aleksandra Waszczuk, Rafał Ziemiński, Andrzej Prystupa, Grzegorz Dzida: Ukryty alkoholizm u pacjentki hospitalizowanej z powodu marskości wątroby
Zeszyty Naukowe WSNS Nr 1(3)/2014
Zeszyty Naukowe ANSiM 2015
 • Marlena Tracz: Żywienie jako składowa stylu życia wpływająca na występowanie dietozależnych chorób cywilizacyjnych
 • Lidia Janiszewska, Agnieszka Gutowska-Wyka: Wybrane podmiotowe właściwości człowieka w procesie dbania o zdrowie
 • Agnieszka Gutowska-Wyka, Lidia Janiszewska: Psychologiczne aspekty w dietetyce - rola psychologa w leczeniu nadwagi i otyłości
 • Patrycja Zielińska: Styl życia - inspiracje teoretyczne
 • Magdalena Boczkowska: Zachowania zdrowotne jako element stylu życia
 • Marlena Tracz: Ortoreksja - obsesja zdrowego odżywiania
 • Zbigniew Walczak, Maria Dymkowska-Malesa: Znaczenie edukacji zdrowotnej w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży
 • Maria Dymkowska-Malesa, Zbigniew Walczak: Ocena zawartości wapnia w całodziennych racjach pokarmowych dzieci ze szkół podstawowych miasta Koszalina
 • Katarzyna Mania, Henryk Szymusiak: Zapach jako klucz do emocji człowieka