Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Wydawnictwo ANSiM

Wydawnictwo WSNS

Wydawnictwo Akademii Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademii Nauk Stosowanych zostało powołane przede wszystkim do umożliwienia upowszechniania oraz popularyzowania dorobku naukowo-badawczego pracowników Uczelni. Wydawnictwo opublikowało łącznie 19 ciągłych i zwartych pozycji wydawniczych, a w tym są to: monografie naukowe – 3 pozycje, konferencje naukowe - 8 pozycji, skrypty – 1 pozycja, zeszyty naukowe – 7 numerów. Wszystkie prace publikowane przez Wydawnictwo WSNS posiadają numery ISBN, a poszczególne serie zeszytów naukowych – numery ISSN.

 1. Wyzwania dla współczesnego doradztwa zawodowego. Materiały konferencyjne Lublin 03.06.2005 r. Red.: Emilia Żerel, Małgorzata Jedynak. Lublin, 2005.
 2. Doradztwo zawodowe w epoce ponowoczesnej: szanse i zadania. Materiały z II Konferencji Naukowej 16.05.2007 r. w Lublinie. Red.: M. Jedynak, E. Żerel. Lublin, 2007.
 3. Doradca zawodowy przez Internet. Materiały szkoleniowe studiów podyplomowych. T. 1-2. Red.: E. Żerel, M. Jedynak. Lublin, 2007.
 4. Szkolny doradca zawodowy: fakt czy mit we współczesnej szkole. Materiały z III Konferencji Naukowej 11.12.2007 r. Red.: E. Żerel, M. Jedynak. Lublin, 2008.
 5. Kosmetolog – zawód XXI wieku. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Nałęczów 10.06.2008 r. Red.: Anna Kiełtyka-Dadasiewicz. Lublin, 2009.
 6. Transnacjonalne doradztwo zawodowe. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Lublin, 14.05.2008 r. Red.: Małgorzata Jedynak, Emilia Żerel. Lublin, 2009.
 7. Praktyczne aspekty pracy kosmetologa. Materiały Konferencji Naukowej Nałęczów - Lublin 19-20.05.2009 r. Red.: Maria Bernat. Lublin, 2009.
 8. Współczesne trendy w kosmetologii. Materiały Konferencji Naukowej Lublin, 25.09.2009 r. Red.: Maria Bernat. Lublin, 2009.
 9. Reklama w społeczeństwie. Społeczeństwo w reklamie. Red.: Agnieszka Łukasik-Turecka. Lublin, 2010.
 10. Niepełnosprawni-sprawni i pełnosprawni na rynku pracy i w edukacji. Materiały Konferencji Naukowej Lublin, 25 maja 2010 r. Red.: M. Jedynak, E. Żerel, M. Podstawka. Lublin 2011.
 11. Rynek pracy a rozwój Polski Wschodniej – na przykładzie województwa lubelskiego. Pod red.: A.J. Kukuły. Lublin 2011.
 12. Janusz Mariański, Praca ludzka jako wartość moralna. Szkice ze społecznego nauczania Kościoła katolickiego. Lublin 2017.

Zasady publikacji

Wszystkich autorów, którzy pragną zgłosić swoje prace do publikacji zachęcamy do zapoznania się z wymogami redakcyjnymi dostępnymi na stronie: http://www.wsns.lublin.pl/uczelnia/publikacje-wsns Artykuły (wyłącznie w formatach doc lub rtf) wraz z krótkim biogramem prosimy przesyłać na adres e-mail redakcji: Prosimy Autorów o uwzględnienie w tekście wskazówek technicznych. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia tekstów oraz skrócenia artykułów, niespełniających wymogów. Przysłanie przez Autora pracy do redakcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęty przez redakcję sposób recenzowania oraz opublikowanie tekstu bądź abstraktu również w formie elektronicznej.

PROCEDURA RECENZJI

Tekst publikacji naukowej zgłoszonej do Wydawnictwa WSNS podlega dwóm recenzjom wydawniczym, które są przeprowadzane przez niezależnych recenzentów wskazywanych przez wydawnictwo. Recenzent sporządza recenzję w terminie ustalonym z wydawnictwem na formularzu recenzyjnym, przygotowanym przez wydawnictwo. Recenzja zawiera ocenę zasadności opublikowania utworu, czyli określenie: trafności podjętej problematyki i jej oryginalności na rynku wydawniczym, trafności doboru metod badawczych bądź doboru aktualnej literatury, zauważone przez recenzenta ewentualne drobne nieprawidłowości merytoryczne w treści utworu, które należy poprawić lub propozycje zmian w treści utworu. Recenzja musi zawierać jednoznaczny wniosek, co do dopuszczenia lub odrzucenia utworu. Recenzentem publikacji naukowej może być osoba posiadająca tytuł doktora habilitowanego lub profesora. Dbając o wysoki poziom merytoryczny, redakcja zwraca szczególną uwagę na zachowanie etyki w nauce i przeciwdziałanie zjawiskom nieuczciwości naukowej. Informujemy, że tzw. guest autorship, czyli umieszczenie jako autora pracy osoby, która nie brała udziału w jej przygotowywaniu bądź której udział był minimalny oraz tzw. ghostwriting, czyli niezamieszczenie jako współautora lub w podziękowaniu osoby, której udział w powstaniu pracy był znaczący, są przejawami nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane. Informujemy również, że Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Społecznych współpracuje z platformami antyplagiatowymi m.in. Plagiat.pl oraz Podkarpacką Platformą Antyplagiatową.

Kontakt do redakcji:

dr Marlena Matysek-Nawrocka
Wydawnictwo WSNS
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

Dystrybucja publikacji:

mgr Adrian Żytko